Financiar

#selectie parteneri # proiecte financiare #parteneri

Anunt privind selectia de parteneri eligibili in vederea depunerii de proiecte finantate prin programul RO-Cultura

In conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2017 si ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2840/31.10.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, IN CULISE EVENTS SRL, selecteaza parteneri eligibili in vederea depunerii de proiecte in parteneriat.

Intr-o prima etapa, cautam parteneri pentru depunerea de proiecte finantate prin PROGRAMUL RO-Cultura, respectiv prin Schema de minimis privind Consolidarea antreprenoriatului cultural si Dezvoltarea audientei si a publicului.

Ne dorim parteneri cu idei de proiect valoroase, impreuna cu care sa pregatim, sa redactam si sa depunem cererea de finantare, respectiv sa implementam proiectul dupa finantarea acestuia.

Tipuri de parteneri eligibili, conform Ghidului Solicitantului:

Partenerul de proiect eligibil este entitatea care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

a. are calitatea de persoana juridica inregistrata in statul de provenienta conform legislatiei aplicabile;

b. se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

A. Parteneri de proiect din Romania:

- orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inclusiv organizatii neguvernamentale, cu personalitate juridica, infiintata in Romania, a carei activitate principala, conform documentelor statutare/constitutive/de infiintare, este, printre altele, in sectoarele culturale si creative, astfel cum sunt definite in Regulamentul UE nr. 1295/2013;

B. Parteneri de proiect din statele donatoare:

- orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inclusiv organizatii neguvernamentale, cu personalitate juridica, infiintata in unul dintre statele donatoare, a carei activitate principala, conform documentelor statutare/constitutive/de infiintare, este in sectoarele culturale si creative, astfel cum sunt definite in Regulamentul UE nr. 1295/2013;

c. nu se afla in una dintre urmatoarele situatii:

1. este in faliment, in insolventa sau in lichidare, activitatile sale sunt sub administrare judiciara, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord incheiat cu creditorii, si-a suspendat activitatea comerciala, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte si se afla in orice alta situatie similara care ar decurge dintr-o procedura asemanatoare prevazuta de legislatia sau reglementarile europene si nationale;

2. nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetele locale si la bugetul de stat in conformitate cu legile in vigoare si nu beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor. Aceasta conditie nu se aplica atunci cand valoarea obligatiilor de plata nete este mai mica de 1/12 din totalul obligatiilor datorate la bugetul de stat in ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligatiilor de plata este mai mica de 1/6 din totalul obligatiilor datorate la bugetul local in ultimul trimestru;

3. partenerul sau reprezentantul legal au facut obiectul unei hotarari judecatoresti ramase definitive (res judicata) pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala, spalare de bani sau finantarea terorismului, infractiuni aferente terorismului sau infractiuni legate de activitati teroriste, exploatarea prin munca a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice alta activitate ilegala care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internationali, inclusiv condamnari definitive in cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor nerambursabile (europene si/sau provenind de la donatori publici internationali) si a fondurilor publice nationale aferente acestora;

4. partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva (res judicata) pentru o infractiune legata de conduita lor profesionala;

5. partenerul sau reprezentantul legal au facut obiectul unei hotarari judecatoresti sau decizii administrative ramase definitive (res judicata) cu privire la o abatere profesionala grava, deoarece au incalcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovati de orice conduita abuziva care le afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand aceasta conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava;

6. partenerul sau reprezentantul legal au incercat, direct sau prin interpusi, sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze evaluatorii Operatorului de Program in timpul procesului de evaluare a cererilor de finantare in cadrul prezentului apel de proiecte sau altor apeluri de proiecte derulate in cadrul Programului RO-CULTURA;

7. partenerul sau reprezentantul legal au furnizat informatii false Operatorului de Program, nu furnizeaza sau nu sunt in masura sa prezinte informatiile/ documentele justificative solicitate in vederea selectiei proiectului pentru finantare;

8. partenerul sau reprezentantul legal se afla in orice situatie de conflict de interese, definit in conformitate cu prevederile nationale/europene in vigoare, care ar putea aparea in legatura cu prezentul apel de proiecte (un conflict de interese ar putea aparea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinitati politice sau nationale, legaturi familiale sau emotionale sau orice alta legatura relevanta sau orice alt interes comun);

9. partenerul sau reprezentantul legal au informat cu intarziere Operatorul de Program despre orice situatie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da nastere unui conflict de interese;

10. partenerul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/de stat ce nu a fost deja executata si creanta nu a fost integral recuperata;

d. nu este partid politic, institutie religioasa sau cult religios recunoscut de stat, dupa caz, indiferent de forma de organizare;

e. este activ implicat si contribuie la implementarea proiectului;

f. dispune de resurse financiare suficiente si stabile, precum si de competentele profesionale si calificarile necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor sale in cadrul proiectului (inclusiv in perioada de sustenabilitate, daca este cazul);

g. dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinantarii ce ii revine din costurile eligibile ale proiectului, daca este cazul;

h. dispune de resursele necesare pentru finantarea costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente activitatilor derulate, precum si pentru acoperirea eventualelor corectii financiare rezultate din implementarea acestora, daca este cazul;

i. nu a beneficiat si nu beneficiaza de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus (identitate de obiective, rezultate, activitati etc.) sau a unor activitati aferente proiectului;

j. isi asuma obligatia de a informa imediat Operatorul de Program in situatia in care proiectul/activitati din proiect este/sunt aprobat(e) la finantare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia in cadrul prezentului apel de proiecte.

Principalele activitati ce vor fi derulate in cadrul proiectului:

1) A1. Managementul implementarii proiectului

2) A2. Elaborarea parteneriatelor intre IN CULISE EVENTS SRL si partenerii de proiect

3) A3. Realizarea unui schimb activ de know-how, prin spectacole, prezentari, work-shop-uri si intruniri cu actorii amatori si profesionisti din cadrul scolilor de actorie din Romania si din statele partenere ale programului si organizarea si realizarea unui spectacol de arta contemporana ca finalizare a workshop-urilor;

4) A4. Organizarea si derularea FESTIVALULUI “ZILELE TEATRULUI STUDENTESC” ce va contine minim 2 spectacole de arta contemporana in cadrul spectacolelor de licenta realizate in parteneriat cu actori profesionisti din cadrul scolilor de actorie nationale si din statele donatoare

5) A5. Organizarea si desfasurarea activitatii de consiliere si orientare profesionala axata pe dezvoltarea de competente profesionale cu implicarea reprezentantilor pietei muncii

Entitatile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunt de intentie vor transmite prin posta/curier, la urmatoarea adresa: Pictor Stefan Luchian 12 Bloc B ap 1 parter, Sector 2 Bucuresti pana la data de 01.07.2019, ora 17:00, urmatorul set de documente, cu mentiunea: “Pentru selectia de parteneri PROGRAMUL RO-CULTURA, respectiv prin Schema de minimis privind Consolidarea antreprenoriatului cultural si Dezvoltarea audientei si a publicului.”

 • Documentul de numire/desemnare a reprezentantului legal al partenerului (de exemplu, hotararea judecatoreasca de validare a mandatului primarului/hotararea consiliului judetean privind alegerea presedintelui, extras din registrul special al asociatiilor si fundatiilor, contract de administrare, certificat constatator emis de ONRC etc), in copie;

   

 • Daca este cazul, actul de imputernicire a unei alte persoane decat reprezentantul legal (mandat de reprezentare), emis de reprezentantul legal/organul de administrare al partenerului, sa incheie acte in numele si pe seama persoanei juridice in contextul depunerii proiectului in cadrul prezentului apel de proiecte, fie in original, sub forma de document electronic semnat digital cu semnatura electronica extinsa de reprezentantul legal al partenerului, fie in copie.
 • Actul de imputernicire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
  • declararea explicita de catre reprezentantul legal a faptului ca persoana juridica si reprezentantul sau legal nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la sectiunea 7.2.1 lit. c din Ghidul Solicitantului (sau doar litera c din prezentul anunt);
  • asumarea explicita de catre reprezentantul legal a faptului ca informatiile furnizate in dosarul de finantare sunt reale si corecte, iar asistenta financiara solicitata este necesara proiectului conform descrierii din dosarul de finantare;
  • drepturile si obligatiile acordate persoanei imputernicite in legatura cu depunerea dosarului de finantare si semnarea electronica a documentelor componente (de exemplu, dreptul de a semna toate actele si documentele care emana de la persoana juridica in legatura cu depunerea dosarului de finantare etc.).
 • Declaratia partenerului, in original (sau in copie, in cazul partenerilor din Statele Donatoare care nu detin semnatura electronica) – document obligatoriu predefinit in sistemul de management electronic al Programului – completata cu datele reprezentantului legal al partenerului/ persoanei imputernicite;
 • Documentele statutare/ constitutive/ de infiintare (de exemplu, act normativ/act administrativ de infiintare si functionare, act constitutiv, statut etc.), conform legislatiei aplicabile in tara de provenienta (Romania sau unul dintre statele donatoare), insotite de insotite de toate modificarile ulterioare, unde este cazul, in copie;
 • Documentele care atesta inregistrarea persoanei juridice de drept privat (inscrierea, inmatricularea sau, dupa caz, orice alta formalitate de publicitate prevazuta de lege, facuta in scopul dobandirii personalitatii juridice sau al luarii in evidenta a persoanelor juridice legal infiintate), conform legislatiei aplicabile in tara de provenienta, in copie.
 • in particular:
  • in cazul entitatii de tip ONG inregistrata in Romania, documentul doveditor este reprezentat de certificatul de inscriere/ inregistrare in registrul special al asociatiilor si fundatiilor, cu toate modificarile survenite pana la data validarii dosarului de finantare in sistemul de management electronic al Programului;
  • in cazul entitatii de tip societate comerciala sau societate cooperativa inregistrata in Romania, documentul doveditor este reprezentat de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu toate modificarile survenite pana la data validarii dosarului de finantare in sistemul de management electronic al Programului.
 • Documentul care atesta inregistrarea fiscala conform legislatiei tarii de provenienta, in copie. – scrisoare de intentie pentru participarea ca partener in cadrul proiectului (original);
 • Lista de proiecte implementate in ultimii 3 ani cu finantare europeana – (mentionarea titlului proiectului, nr. contract si sursa de finantare, parteneri in cadrul proiectului, bugetul proiectului).

Procesul de evaluare si selectare a potentialilor parteneri respecta urmatoarea Grila de evaluare:

1. Experienta in implementare de proiecte:

 • Proiecte implementate din finantare nerambursabila (guvernamentala, europeana, privata) derulate in ultimii 3 ani (atat in calitate de partener cat si in calitate de beneficiar)

40p

2. Pentru activitatea relevanta:

 • Experti cu calificari necesare activitatilor de implementare
 • Experti cu certificari de competente necesare activitatilor de implementare

60p

Clarificarile referitoare la conditiile prezentului anunt de intentie se vor transmite pana la data de 27.06.2019 prin mail la adresa teatru@inculise.ro

Date de contact:

IN CULISE EVENTS SRL

Adresa: Strada Pictor Stefan Luchian nr.12 Bloc B ap.1 sector 2 Bucuresti

Persoana de contact: Cristian Bajora - tel.: 0723225672 +, e-mail: cristian.bajora@inculise.ro

Advertorial

 •  
 •  

Articol scris de

Vezi toate articolele

Articole din financiar

Sfatul expertului

Expertul Acasa.ro, Ovidiu Leonte: SteamOS poate fi descarcat incepand de astazi

Expertul Acasa.ro, Ovidiu Leonte, specialist IT&C

Pune o intrebare


Citeste pe divahair.ro

Top

Cauta-ti perechea